W 2009 r. Rada Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Zielonej Górze podjęła uchwałę
o powołaniu FUNDACJI NA RZECZ POMOCY LEKARZOM WETERYNARII I ICH RODZINOM.

Powołując FUNDACJĘ mieliśmy na celu wykorzystanie odpisu 1 % z podatków lekarzy weterynarii     
i wykorzystanie tym sposobem pozyskanych funduszy w celu pomocy lekarzom weterynarii i ich
rodzinom.

 

Aktem notarialnym z dnia 10.08.2009r., a następnie postanowieniem Sądu z dnia 23.09.2009r.
FUNDACJA NA RZECZ POMOCY LEKARZOM WETERYNARII I ICH RODZINOM została wpisana
do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych

Zakładów Opieki Zdrowotnej .

Od tego dnia Fundacja mogła wypełniać założone cele, zawarte w STATUCIE FUNDACJI NA RZECZ

POMOCY LEKARZOM WETERYNARII I ICH RODZINOM.

Statut, działającej kilkanaście lat Fundacji ewoluował i obecnie celem fundacji jest:

- pomoc lekarzom weterynarii, członkom Lubuskiej Izby lekarsko -Weterynaryjnej dotkniętych

nagłymi i uciążliwymi wypadkami losowymi,

- pomoc rodzinom lekarzy weterynarii ( współmałżonkom, dzieciom własnym i przysposobionym)

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

- pomoc dzieciom lekarzy weterynarii w wypadku śmierci lekarza weterynarii w celu kontynuowania

lub uzyskania wykształcenia do momentu ukończenia 25 lat życia,

- pomoc lekarzom weterynarii rencistom i emerytom w przypadku trudnej sytuacji bytowej.

Cele wymienione powyżej fundacja realizowała w szczególności poprzez przyznawanie pomocy
materialnej przez finansowanie konkretnych potrzeb tj. opłat za leki, kosztów leczenia, rehabilitacji
i opłat za turnusy rehabilitacyjne, pomocy materialnej dla dzieci zmarłych lekarzy weterynarii. 
Majątek Fundacji stanowi jej Fundusz Założycielski w kwocie 4000,0 zł przekazany w 2009 r. przez
Lubuską Izbę Lekarsko-Weterynaryjną.

Otrzymanie przez Fundację statusu Organizacji Pożytku Publicznego umożliwia pozyskiwanie przez
fundację 1 % z odpisu podatkowego przekazywanego przez lekarzy weterynarii na konto Fundacji.
Kwoty te, czasami z pozoru niewielkie, stanowią podstawę pozyskiwanych pieniędzy.
Nie można nie wspomnieć także o tym, że na konto fundacji dokonywane są indywidualne,
a czasami nawet regularne wpłaty kilku lekarzy weterynarii z naszej Izby. Przekazywane są też na konto
Fundacji honoraria za wykonywane czynności na rzecz izby przez naszą koleżankę lekarz weterynarii.
Konto Fundacji jest także zasilany przez fundusze przekazywane przez Radę Lubuskiej Izby Lekarsko-

Weterynaryjnej pozyskiwane np. z opłat za szkolenia, czy udział w innych przedsięwzięciach
organizowanych przez Radę Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej , w których uczestniczyli

członkowie innych izb okręgowych.

 

FUNDACJA NA RZECZ POMOCY LEKARZOM WETERYNARII I ICH RODZINOM działa zgodnie ze

Statutem, który określa cele i zadania Fundacji oraz sposób powoływania organów Fundacji którymi są:

- Rada Fundacji

- Zarząd Fundacji

 

W skład Rady Fundacji jak i Zarządu Fundacji wchodzą tylko lekarze weterynarii członkowie Lubuskiej

Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Rada Fundacji jest organem stanowiącym i nadzorującym działania Zarządu, który jest organem
wykonawczym Fundacji.

Radę Fundacji od 2009r. do 2017r, stanowili Prezes i członkowie Okręgowej Rady Lubuskiej
Izby Lekarsko - Weterynaryjnej. Względy formalne spowodowały zmiany w tym zapisie Statutu ustanawiając Prezydium Rady Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Radą Fundacji.

W obecnej kadencji Radę Fundacji stanowią Prezes Rady LIL-W  lek wet. Dorota Suchecka oraz członkowie Prezydium lekarze weterynarii: Ewelina Kossakowska, Krzysztof Cieślak, Monika Świca-Zielonka
i Ewelina Lis.

 

Działalność statutowa Fundacji realizowana jest przez Zarząd Fundacji do kompetencji którego
należy sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, przyjmowanie funduszy  oraz rozpatrywanie
wniosków i próśb o przyznanie pomocy finansowej .

Zarząd Fundacji powoływany jest przez Radę Fundacji, która powołuje także Prezesa Zarządu.

Zarząd Fundacji w latach 2009 – 2016 stanowili;

Prezes Fundacji – prof. dr hab. Michał Stosik

V-ce Prezes – lek. wet. Andrzej Lisowski,

Sekretarz – lek. wet. Elżbieta Zielińska-Bratkowska,

Członek - lek. wet. - Artur Jarząbkowski.

W latach 2016 – 2019 Prezesem Zarządu Fundacji była lek. wet. Ewelina Kossakowska, przy nie

zmienionym składzie ;

V-ce Prezes – lek. wet. Andrzej Lisowski,

Sekretarz – lek. wet. Elżbieta Zielińska-Bratkowska ,

członek - lek. wet. - Artur Jarząbkowski

Od 2019 r. Prezesem Zarządu jest dr n. wet. Elżbieta Sobczak,

W obecnej kadencji Rada Fundacji powołała Zarząd Fundacji w osobach ;

Prezes – dr n. wet. Elżbieta Sobczak,

V-ce prezes - lek. wet. Czesław Kochajkiewicz

Sekretarz -  lek. wet. Elżbieta Zielińska-Bratkowska,

Członek -  lek. wet. Artur Jarząbkowski.

 

Realizacja celu fundacji jakim jest przyznawanie pomocy materialnej lekarzom weterynarii Lubuskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej określa „REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY I JEJ WYSOKOŚCI”.

W obowiązującym Regulaminie z 2018 r. uwzględnione zostały poprawki zmieniające m. in. Wysokość
pomocy materialnej przy refundacji kosztów poniesionych na zakup leków lub rehabilitacje lekarzy
weterynarii i ich rodzinom oraz sposobu ubiegania się o pomoc. Zakres udzielanej przez Fundację pomocy na przestrzeni lat 2009-2021, to ok.60zapomóg, których realizacja była możliwa z 1 % odpisów i wpłat wnoszonych przez członków Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Mimo, iż wysokość przekazywanej pomocy oscylowała w granicach 1000,0-2000,0 zł ( tylko raz
w roku dla poszczególnej osoby) to dla lekarza weterynarii lub jego dziecka była to nie tylko pomoc

materialna ale świadomość, iż w trudnej sytuacji zdrowotnej lub materialnej jest Koleżanka lub
Kolega lekarz weterynarii, który POMÓGŁ.

Status Fundacji Organizacji Pożytku Publicznego stawia określone wymagania co do działalności
Fundacji nakładając na nią szereg obowiązków tj. składanie sprawozdań finansowych,
merytorycznych , planów działania itp. Mimo iż zasoby finansowe Fundacji są niewielkie, powołanie Fundacji było zasadne i jest celowe.

 

Pamiętając, iż działalność Fundacji pozostaje w ścisłej zależności od jej zasobów za wszelkie środki finansowe przekazane na konto FUNDACJI NA RZECZ POMOCY LEKARZOM WETERYNARII I ICH RODZINOM serdecznie dziękujemy w imieniu beneficjentów.

 

           

                                                                             RADA I ZARZĄD

                                                                             

                                                                                 FUNDACJI NA RZECZ POMOCY

                                                                                  LEKARZOM WETERYNRII I ICH RODZINOM