Ubezpieczenia

 

Ubezpieczenie OC i NNW w składce dla członków Lubuskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej 2021/2022r.


Od 16 listopada 2021r. wszyscy członkowie Lubuskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej, którzy regularnie opłacają składkę w Izbie, będą objęci ubezpieczeniem OC z tytułu wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz NNW.


Z przyjemnością informujemy, że Lubuska Izba Lekarsko – Weterynaryjna w roku 2021/2022 podjęła decyzję o kontynuacji ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dla członków Izby.
Członkowie Izby nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z ubezpieczeniem. Składka ubezpieczeniowa jest pokrywana przez Izbę w ramach opłaconych składek członkowskich.

Zakres ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu lekarza weterynarii obejmuje:

1.Odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową podczas wykonywania czynności o których mowa w art.1 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 roku o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko weterynaryjnych w powiązaniu z art.3.1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku o inspekcji weterynaryjnej i art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o zakładach leczniczych dla zwierząt przez lekarza weterynarii jak również personel pomocniczy pracujący pod nadzorem ubezpieczonego lekarza weterynarii w okresie ochrony ubezpieczeniowej.

2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii, polegające na ochronie zdrowia i życia zwierząt oraz weterynaryjnej ochronie zdrowia publicznego i środowiska naturalnego, a w szczególności na:
• badaniu stanu zdrowia zwierząt;
• rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt;
• leczeniu zwierząt oraz wykonywaniu zabiegów chirurgicznych, wydawaniu opinii i orzeczeń lekarsko – weterynaryjnych;
• badaniu zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego;
• sprawowaniu czynności związanych z nadzorem weterynaryjnym nad obrotem zwierzętami oraz warunkami sanitarno-weterynaryjnymi nad obrotem zwierzętami oraz warunkami sanitarno- weterynaryjnymi miejsc gromadzenia zwierząt i przetwarzania produktów pochodzenia zwierzęcego;
• badaniu i ocenie weterynaryjnej jakości pasz oraz warunków ich wytwarzania;
• wystawianiu recept na leki i artykuły sanitarne;
•rażące niedbalstwo;
•szkody wyrządzone zwierzętom osób bliskich i współpracownikom;
•eksperymentalne metody leczenia, rehabilitacji, ale tylko w sytuacji, gdy właściciel zwierzęcia wyraził na to zgodę;
•odpowiedzialność za osoby, za które lekarz jest odpowiedzialny z mocy prawa;
•odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu świadczeń medycznych;
•ochroną ubezpieczeniową są objęte szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z posiadaniem i używaniem w prowadzonej działalności prywatnej aparatury specjalistycznej, pod warunkiem, że jest sprawna i posiada atest właściwego organu, (odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez aparaturę i materiały medyczne)
• włączenie szkód wynikłych z używania urządzeń rentgenowskich oraz laserowych;
• lekarzy weterynarii inspekcji weterynaryjnej (są to osoby wykonujące czynności z art. 3.1. ustawy o inspekcji weterynaryjnej)
• szkody spowodowane przez osoby, którym Ubezpieczony powierzył wykonanie określonych czynności;
• szkody spowodowane wadą towarów i produktów leczniczych dostarczonych przez ubezpieczonego kontrahentowi albo wadliwym wykonaniem robót i usług świadczonych w związku z prowadzoną działalnością
• odpowiedzialność za szkody jakim ulegną pacjenci oraz klienci podczas przebywania w miejscu wykonywania zawodu,
• szkody powstałe w mieniu, z którego ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, używania lub innej umowy podobnej
• szkody powstałe w rzeczach powierzonych lub oddanych przez pacjentów na przechowanie w związku z wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii;
• odpowiedzialność za szkody polegające na czystej stracie finansowej,
• odpowiedzialność dla czystych strat finansowych wynikłych z błędnego wystawienia przez Ubezpieczonego paszportu dla zwierzęcia towarzyszącego,
• ryzyko przeniesienia chorób zakaźnych zwierząt na inne zwierzę lub człowieka w związku z prowadzoną działalnością,
• szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu rzeczy będących w posiadaniu poszkodowanego podczas wykonywania przez ubezpieczonego zawodu lekarza weterynarii,
• przeniesienie chorób zakaźnych (w tym WZW, HIV); praca z krwią oraz preparatami krwiopochodnymi;

3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje odpowiedzialność cywilną z tytułu wykonywania zawodu:
- w ramach zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w zakładach lecznictwa weterynaryjnego lub innych jednostkach organizacyjnych bądź na podstawie wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych,
- przy świadczeniu usług lekarsko – weterynaryjnych
- przy pełnieniu dyżurów,
- przy udzielaniu pierwszej pomocy lekarsko – weterynaryjnej ofierze wypadku w sytuacjach nie związanych z czynnościami służbowymi (niesienie niezbędnej pierwszej pomocy ofierze nieszczęśliwego nagłego wypadku)
Ochrona dotyczy każdego z lekarzy w jego działalności medycznej, bez względu na rodzaj zatrudnienia, dla każdego jest jednakowa przy identycznej składce.
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje także:
• Lekarzy weterynarii w trakcie robienia specjalizacji,
• zatrudnionych przez ubezpieczonego techników weterynarii

4. Rozszerzenie odpowiedzialności za szkody powstałe przy wykonywaniu przez ubezpieczonego funkcji o charakterze administracyjnym:
Klauzula odpowiedzialności za szkody powstałe przy wykonywaniu przez ubezpieczonego funkcji o charakterze administracyjnym.
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszymi zapisami postanowień OWU oraz umowy ubezpieczenia ustala się, że zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe przy wykonywaniu przez ubezpieczonego funkcji o charakterze administracyjnym, organizacyjnym związanych z wykonywaniem zawodu/lekarze weterynarii zatrudnieni w ramach umowy o pracę w powiatowych lub wojewódzkich inspektoratach weterynarii lub związanych z wykonywaniem praktyk lekarsko-weterynaryjnych (szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności zawodowych z rozszerzeniem o szkody wynikłe z funkcji o charakterze administracyjnym), czynności wykonywane przez lekarza urzędowego z wyznaczenia Powiatowego Lekarza Weterynarii).

Zakres czasowy:
Odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń objęte są roszczenia osób poszkodowanych / uprawnionych dotyczące szkód, będących następstwem zaistniałych w okresie ubezpieczenia zdarzeń, objętych ochroną ubezpieczeniową, chociażby poszkodowani / uprawnieni ujawnili następstwa zdarzeń po upływie okresu ubezpieczenia i zgłosili zakładowi ubezpieczeń po upływie okresu ubezpieczenia, jednakże w terminie ustawowo określonym. Zdarzeniem w rozumieniu niniejszego porozumienia jest działanie lub zaniechanie Ubezpieczonego powodujące szkodę na osobie lub mieniu.
Umowy zostaną zawarte zgodnie z wariantem B określonym w §10 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym z dnia 01.01.2016 (ubezpieczenie wszystkich członków Izby - zatrudnionych na każdy rodzaj umowy, a także prowadzących własną działalność osobistą).


Suma Gwarancyjna dla Lubuskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej: 50.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla jednego członka Izby.
Franszyza redukcyjna wynosi: 1.000 zł

Dodatkowo do ubezpieczenia zostały włączone:

- Klauzula kosztów ochrony prawnej w zakresie kosztów pomocy prawnej na rzecz ochrony interesów prawnych Ubezpieczonego, pod warunkiem że są one związane z wykonywaniem czynności zawodowych oraz jeżeli wypadek powodujący konieczność uzyskania pomocy prawnej przez Ubezpieczonego nastąpił w okresie ubezpieczenia.
Sublimit dla Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w zakresie kosztów ochrony prawnej: 10.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia
(Szczegółowa treść zakresu w zapisach klauzul).


Zakres ubezpieczenia NNW z rozszerzeniem o następstwa zawałów serca i udaru mózgu:

Świadczenia podstawowe:
• w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jeżeli nastąpiła ona w okresie do 2 lat od jego daty – 100% określonej w umowie sumy ubezpieczenia,
• w przypadku uszczerbku w wysokości 100% - pełną sumę ubezpieczenia określoną w umowie,
• w przypadku uszczerbku częściowego – procent sumy ubezpieczenia odpowiadający procentowi trwałego uszczerbku na zdrowiu,
• zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych, pod warunkiem że zostały one poniesione w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty wypadku – do wysokości 30% sumy ubezpieczenia, jednakże nie więcej niż do kwoty 5.000,00 zł.
• zwrot udokumentowanych kosztów odbudowy stomatologicznej zębów, pod warunkiem że zostały one poniesione w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty wypadku – do wysokości 25% sumy ubezpieczenia, jednakże nie więcej niż do kwoty 2.000,00 zł., z zastrzeżeniem postanowień poniższego pkt,
• zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów, o których mowa w pkt powyżej, nie może przekroczyć kwoty 200,00 zł. za każdy ząb,
• zwrot udokumentowanych kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów, pod warunkiem że zostały one poniesione w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty wypadku – do wysokości 30% sumy ubezpieczenia, jednakże nie więcej niż do kwoty 5.000,00 zł.,

Suma Gwarancyjna NNW dla Lubuskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej: 10.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla jednego członka Izby.

Zakres ubezpieczenia został wynegocjowany przez jednego z największych polskich brokerów ubezpieczeniowych – Mentor S.A., który zapewnia gwarancję nadzoru nad
procesem likwidacji szkód oraz wypłaty odszkodowań.
Ochrony w programie udziela jeden z wiodących zakładów ubezpieczeniowych w Polsce – STU Ergo Hestia SA.

Kontakt w sprawie ubezpieczeń:
W celu uzyskania wyczerpujących informacji dotyczących programu ubezpieczeniowego przygotowanego na zlecenie Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, należy skontaktować się z:
- Agatą Łukowską-Piskorską (Mentor S.A.) pod nr tel.: 56 669 33 07

 

 

 

Do pobrania:

1. Koszty Ochrony Prawnej dla członków Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
2. Ulotka DOBROWOLNE ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
3. Wniosek DOBROWOLNE ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
4. Druk zgłoszenia szkody OC
5. Zasady zgłaszania szkody HESTIA
6. Zgłoszenie szkody NNW
7. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Lekarzy, Farmaceutów i Innych Osób Świadczących Usługi o Charakterze Medycznym
8. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes&Podróż
9. Zasady składania i rozpatrywania reklamacji