• Lilwet2
 • Lilwet3
 • Lilwet

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE) 2016/679 informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lubuska Izba Lekarsko-Weterynaryjna z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Tadeusza Olbrychta 1B, 65-980 Zielona Góra.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu:
 3. prowadzenia ewidencji lekarzy weterynarii;
 4. innych czynności związanych z działalnością Lubuskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej określonych w Ustawie z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko - weterynaryjnych.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom i instytucjom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów, m.in. w Rejestrze Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, a także podmiotom świadczącym usługi z zakresu obsługi prawnej, księgowej i informatycznej.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa w tym przepisów ustawy
  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.