×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 719

Praca PIW Świebodzin - inspektor weterynaryjny do spraw pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świebodzinie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego

w zespole ds. pasz i utylizacji

 

Wymiar etatu pracy: 1

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

 

Miejsce wykonywania pracy:

Świebodzin, teren powiatu świebodzińskiego.

 

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świebodzinie

Zachodnia 58

66-200 Świebodzin

 

WARUNKI PRACY

 • Praca w wymiarze 8 godz. od poniedziałku do piątku w siedzibie urzędu i/lub na terenie powiatu Świebodzin,
 • Praca biurowa z użyciem komputera i innych urządzeń biurowych,
 • Praca w godzinach nadliczbowych i/lub w dniach wolnych od pracy wg potrzeb urzędu,
 • Narzędzia i materiały do pracy: komputer, praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie,
 • Stres związany z wykonywaniem czynności pod presją czasu,
 • Bariery architektoniczne: ograniczona możliwość poruszania się osób na wózkach inwalidzkich, konieczna asysta innego pracownika,
 • Miejsce pracy zlokalizowane na piętrze w budynku jednopiętrowym, brak windy,
 • Wyjazdy służbowe,
 • Szkolenia,
 • Prowadzenie samochodu służbowego.

 

ZAKRES ZADAŃ

 • Kontrolowanie gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie, podmiotów wytwarzających pasze i podmiotów wprowadzających pasze do obrotu w zakresie wytwarzania, obrotu i stosowania pasz, dodatków paszowych i materiałów paszowych,
 • Kontrolowanie i pobieranie próbek urzędowych pasz, zgodnie z Planem Urzędowej Kontroli Pasz
 • Kontrolowanie podmiotów stosujących pasze lecznicze,
 • Kontrolowanie podmiotów w zakresie pozyskiwania i wprowadzania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym w zakresie transportu, magazynowania, przetwarzania i wykorzystywania (fermy zwierząt futerkowych),
 • Prowadzenie monitoringu substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych w paszach, materiałach paszowych i w wodzie oraz monitoringu skażeń promieniotwórczych;
 • Prowadzenie i aktualizowanie rejestrów i wykazów Powiatowego Lekarza Weterynarii zakładów i podmiotów sektora paszowego i utylizacyjnego oraz rejestru podmiotów stosujących pasze lecznicze;
 • Obsługa systemów informatycznych: RASFF, CELAB, VETLINK, System RPPUiŻ, CBD IRZGO i PA2A;

 

 

 

 

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe, lekarz weterynarii, zootechnik lub pokrewne,
 • Prawo wykonywania zawodu w przypadku lekarza weterynarii,
 • Znajomość przepisów prawa administracyjnego,
 • Znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, Internet, poczta elektroniczna),
 • Prawo jazdy kat. B, umiejętność prowadzenia samochodu,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Komunikatywność,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Odporność na stres,
 • Dyspozycyjność.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • Kopia prawa jazdy,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego,
 • Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie szkoleń, związanych z zakresem zadań przypisanych do stanowiska pracy.

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 05.04.2018r.,
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu,
 • Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świebodzinie

Zachodnia 58

66-200 Świebodzin.

 

INNE INFORMACJE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Dane kontaktowe: tel: 68-38-225-54 lub 68-38-238-75.

 

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór-Pasze”. W dokumentach aplikacyjnych należy podać dane kontaktowe, tj. adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

Dokumenty aplikacyjne otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku dokumentów przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

 

Kandydatki/Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Do składania dokumentów aplikacyjnych zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Dokumenty aplikacyjne odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.