• Lilwet2
  • Lilwet3
  • Lilwet

Ubezpieczenia

 

 

 

Ubezpieczenie OC i NNW w składce dla członków Lubuskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej 2018r./2019r.


Od 1 października 2018 r. wszyscy członkowie lubuskiej izby lekarsko – weterynaryjnej, którzy regularnie opłacają składkę w izbie, będą objęci ubezpieczeniem OC z tytułu wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz NNW.


Z przyjemnością informujemy, że Lubuska Izba Lekarsko – Weterynaryjna od 01 października 2018 roku przystąpiła do programu ubezpieczeniowego w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz następstw nieszczęśliwych wypadków.
Członkowie Izby nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z ubezpieczeniem. Składka ubezpieczeniowa jest pokrywana przez Izbę w ramach opłaconych składek członkowskich.


Zakres ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu lekarza weterynarii obejmuje:

1.Odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową podczas wykonywania czynności o których mowa w art.1 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 roku o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko weterynaryjnych w powiązaniu z art.3.1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku o inspekcji weterynaryjnej i art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o zakładach leczniczych dla zwierząt przez lekarza weterynarii jak również personel pomocniczy pracujący pod nadzorem ubezpieczonego lekarza weterynarii w okresie ochrony ubezpieczeniowej.
2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii, polegające na ochronie zdrowia i życia zwierząt oraz weterynaryjnej ochronie zdrowia publicznego i środowiska naturalnego, a w szczególności na:
• badaniu stanu zdrowia zwierząt;
• rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt;
• leczeniu zwierząt oraz wykonywaniu zabiegów chirurgicznych, wydawaniu opinii i orzeczeń lekarsko – weterynaryjnych;
• badaniu zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego;
• sprawowaniu czynności związanych z nadzorem weterynaryjnym nad obrotem zwierzętami oraz warunkami sanitarno-weterynaryjnymi nad obrotem zwierzętami oraz warunkami sanitarno- weterynaryjnymi miejsc gromadzenia zwierząt i przetwarzania produktów pochodzenia zwierzęcego;
• badaniu i ocenie weterynaryjnej jakości pasz oraz warunków ich wytwarzania;
• wystawianiu recept na leki i artykuły sanitarne;
•rażące niedbalstwo;
•szkody wyrządzone zwierzętom osób bliskich i współpracownikom;
•eksperymentalne metody leczenia, rehabilitacji, ale tylko w sytuacji, gdy właściciel zwierzęcia wyraził na to zgodę;
•odpowiedzialność za osoby, za które lekarz jest odpowiedzialny z mocy prawa;
•odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu świadczeń medycznych;
•ochroną ubezpieczeniową są objęte szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z posiadaniem i używaniem w prowadzonej działalności prywatnej aparatury specjalistycznej, pod warunkiem, że jest sprawna i posiada atest właściwego organu, (odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez aparaturę i materiały medyczne)
• włączenie szkód wynikłych z używania urządzeń rentgenowskich oraz laserowych;
• lekarzy weterynarii inspekcji weterynaryjnej (są to osoby wykonujące czynności z art. 3.1. ustawy o inspekcji weterynaryjnej)
• szkody spowodowane przez osoby, którym Ubezpieczony powierzył wykonanie określonych czynności;
• szkody spowodowane wadą towarów i produktów leczniczych dostarczonych przez ubezpieczonego kontrahentowi albo wadliwym wykonaniem robót i usług świadczonych w związku z prowadzoną działalnością
• odpowiedzialność za szkody jakim ulegną pacjenci oraz klienci podczas przebywania w miejscu wykonywania zawodu,
• szkody powstałe w mieniu, z którego ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, używania lub innej umowy podobnej
• szkody powstałe w rzeczach powierzonych lub oddanych przez pacjentów na przechowanie w związku z wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii;
• odpowiedzialność za szkody polegające na czystej stracie finansowej,
• odpowiedzialność dla czystych strat finansowych wynikłych z błędnego wystawienia przez Ubezpieczonego paszportu dla zwierzęcia towarzyszącego,
• ryzyko przeniesienia chorób zakaźnych zwierząt na inne zwierzę lub człowieka w związku z prowadzoną działalnością,
• szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu rzeczy będących w posiadaniu poszkodowanego podczas wykonywania przez ubezpieczonego zawodu lekarza weterynarii,
• przeniesienie chorób zakaźnych (w tym WZW, HIV); praca z krwią oraz preparatami krwiopochodnymi;
3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje odpowiedzialność cywilną z tytułu wykonywania zawodu:
- w ramach zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w zakładach lecznictwa weterynaryjnego lub innych jednostkach organizacyjnych bądź na podstawie wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych,
- przy świadczeniu usług lekarsko – weterynaryjnych
- przy pełnieniu dyżurów,
- przy udzielaniu pierwszej pomocy lekarsko – weterynaryjnej ofierze wypadku w sytuacjach nie związanych z czynnościami służbowymi (niesienie niezbędnej pierwszej pomocy ofierze nieszczęśliwego nagłego wypadku)
Ochrona dotyczy każdego z lekarzy w jego działalności medycznej, bez względu na rodzaj zatrudnienia, dla każdego jest jednakowa przy identycznej składce.
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje także:
• Lekarzy weterynarii w trakcie robienia specjalizacji,
• zatrudnionych przez ubezpieczonego techników weterynarii
4. Rozszerzenie odpowiedzialności za szkody powstałe przy wykonywaniu przez ubezpieczonego funkcji o charakterze administracyjnym:
Klauzula odpowiedzialności za szkody powstałe przy wykonywaniu przez ubezpieczonego funkcji o charakterze administracyjnym.
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszymi zapisami postanowień OWU oraz umowy ubezpieczenia ustala się, że zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe przy wykonywaniu przez ubezpieczonego funkcji o charakterze administracyjnym, organizacyjnym związanych z wykonywaniem zawodu/lekarze weterynarii zatrudnieni w ramach umowy o pracę w powiatowych lub wojewódzkich inspektoratach weterynarii lub związanych z wykonywaniem praktyk lekarsko-weterynaryjnych (szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności zawodowych z rozszerzeniem o szkody wynikłe z funkcji o charakterze administracyjnym), czynności wykonywane przez lekarza urzędowego z wyznaczenia Powiatowego Lekarza Weterynarii).

Zakres czasowy:
Odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń objęte są roszczenia osób poszkodowanych / uprawnionych dotyczące szkód, będących następstwem zaistniałych w okresie ubezpieczenia zdarzeń, objętych ochroną ubezpieczeniową, chociażby poszkodowani / uprawnieni ujawnili następstwa zdarzeń po upływie okresu ubezpieczenia i zgłosili zakładowi ubezpieczeń po upływie okresu ubezpieczenia, jednakże w terminie ustawowo określonym. Zdarzeniem w rozumieniu niniejszego porozumienia jest działanie lub zaniechanie Ubezpieczonego powodujące szkodę na osobie lub mieniu.
Umowy zostaną zawarte zgodnie z wariantem B określonym w §10 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym z dnia 01.01.2016 (ubezpieczenie wszystkich członków Izby - zatrudnionych na każdy rodzaj umowy, a także prowadzących własną działalność osobistą).

Suma Gwarancyjna dla Lubuskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej: 50.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia na jednego członka Izby.

Dodatkowo do ubezpieczenia zostały włączone:
- Klauzula kosztów ochrony prawnej w zakresie kosztów pomocy prawnej na rzecz ochrony interesów prawnych Ubezpieczonego, pod warunkiem że są one związane z wykonywaniem czynności zawodowych oraz jeżeli wypadek powodujący konieczność uzyskania pomocy prawnej przez Ubezpieczonego nastąpił w okresie ubezpieczenia.
Sublimit dla Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w zakresie kosztów ochrony prawnej: 10.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia
(Szczegółowa treść zakresu w zapisach klauzul).


Zakres ubezpieczenia NNW z rozszerzeniem o następstwa zawałów serca i udaru mózgu:


Świadczenia podstawowe:
• w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jeżeli nastąpiła ona w okresie do 2 lat od jego daty – 100% określonej w umowie sumy ubezpieczenia,
• w przypadku uszczerbku w wysokości 100% - pełną sumę ubezpieczenia określoną w umowie,
• w przypadku uszczerbku częściowego – procent sumy ubezpieczenia odpowiadający procentowi trwałego uszczerbku na zdrowiu,
• zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych, pod warunkiem że zostały one poniesione w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty wypadku – do wysokości 30% sumy ubezpieczenia, jednakże nie więcej niż do kwoty 5.000,00 zł.
• zwrot udokumentowanych kosztów odbudowy stomatologicznej zębów, pod warunkiem że zostały one poniesione w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty wypadku – do wysokości 25% sumy ubezpieczenia, jednakże nie więcej niż do kwoty 2.000,00 zł., z zastrzeżeniem postanowień poniższego pkt,
• zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów, o których mowa w pkt powyżej, nie może przekroczyć kwoty 200,00 zł. za każdy ząb,
• zwrot udokumentowanych kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów, pod warunkiem że zostały one poniesione w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty wypadku – do wysokości 30% sumy ubezpieczenia, jednakże nie więcej niż do kwoty 5.000,00 zł.,


Suma Gwarancyjna NNW dla Lubuskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej:

10.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia na jednego członka Izby.


Zakres ubezpieczenia został wynegocjowany przez jednego z największych polskich brokerów ubezpieczeniowych – Mentor S.A., który zapewnia gwarancję nadzoru nad
procesem likwidacji szkód oraz wypłaty odszkodowań.
Ochrony w programie udziela jeden z wiodących zakładów ubezpieczeniowych w Polsce – STU Ergo Hestia SA.

Kontakt w sprawie ubezpieczeń:
W celu uzyskania wyczerpujących informacji dotyczących programu ubezpieczeniowego przygotowanego na zlecenie Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, należy skontaktować się z:
- Agatą Łukowską (Mentor S.A.) pod nr tel.: 56 669 33 07.

 

Dokumenty do pobrania:

Koszty Ochrony Prawnej dla członków Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Zasady zgłaszania szkody

- Formularz: ZGŁOSZENIE SZKODY Z UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Zasady składania i rozpatrywania reklamacji w ERGO Hestii

Per fortuna sono riuscito a trovare un metodo che mi ha rimesso in gioco Tutti gli Generic Propecia FarmaciaNo1 - Comprare Online uomini possono imparare a far durare molto di più la loro erezione e avere un Comprare Kamagra On Line maggiore controllo fisico esercitando i muscoli pubo-coccigei. Ma soprattutto, dirgli Venta Finpecia che cosa ti piace e che cosa si aspetta in cambio. Non è così infrequente che le viagra generico dove comprare donne provino dolore durante il sesso. La pausa maschile tra un orgasmo e l'erezione successiva.

Esisterà un uomo che si sentirà attratto dal mio corpo? Un peso eccessivo può provocare un restringimento delle viagra basso prezzo arterie e difficoltà di flusso sanguigno, soprattutto verso gli organi sessuali. Nel momento in cui si accetta di farlo, propecia generico on line bisogna avere ben presente la cosa. In effetti bisogna subito distinguere eccitazione da desiderio. La respirazione sarà kamagra jelly acquisto senza ricetta spesso bloccata per forzare l'eccitazione. A differenza dell'herpes genitale, questo tipo particolare di verruche può acquistare kamagra on line essere curato in maniera definitiva ma richiede attenzioni maggiori. violenza) e/o che coinvolga una persona incapace o a sua insaputa.

Can Can è un prodotto che può consentire di incrementare la libido femminile agendo localmente per conseguire una più intensa sensibilità vaginale e kamagra farmacia precio clitoridea. Succede anche di conoscere un uomo carino e gentile, appuntamento galante, tutto sembra perfetto ma arrivati alla conclusione della serata, quello http://pillolegroup.it/levitra.html che appare come l’incontro della vita, si rivela un totale disastro perché lui si rivela una frana a letto! se non ci poniamo in maniera giudicante, ma serena acquistare cialis generico in farmacia e disponibile al dialogo rispetto alla sessualità, i nostri bambini cresceranno consapevoli di poter venire da noi a chiedere consiglio o a sciogliere dubbi kamagra vendita on line relativi al proprio corpo e alla propria sessualità. Tutti sanno che fare sesso è un antistress naturale, grazie alle endorfine rilasciate dal cervello durante il rapporto.

Il disturbo dell'erezione fenomenologicamente si evidenza come una persistente o ricorrente impossibilità di raggiungere, o di levitra generico 20 mg mantenere, un'erezione adeguata fino al completamento dell'attività sessuale. Come abbiamo visto, la sessualità non è solo sesso e farmacie online priligy desiderio, implica anche seduzione, carezze, complicità e intimità. Inoltre, durante le mestruazioni è opportuno utilizzare comprare cialis con postepay detergenti acidi, con ph pari a 4.0, cambiando spesso l'assorbente. Questa particolare fenomeno, è colloquialmente noto come erezione viagra prezzo “legno mattina”, anche se per le erezioni che avvengono in qualsiasi altro momento della giornata, devono ancora essere trovati termini così stravaganti.

visage, cou, épaule…) que continue à vibrer le Moi et où les sensations demeurent intactes. Le premier fut commercialisé sous le nom de Muse en 3 dosages (250, 500 et cialis pour homme 1000 microg). En troisième année, les étudiants choisissent entre deux voies: Enfin, c'est prouvé, fumer a une incidence sur la quantité, la qualité et la vitalité des kamagra paypal spermatozoïdes. Cette neutralité provient du modèle de référence adopté par le manuel psychiatrique pour jauger le degré de perturbation présenté par certains levitra generique montreal individus. On a pu ainsi estimer que 86% des hommes et 64% des femmes de 50 ? 69 ans cette tranche d'?ge ont eu au moins un rapport sexuel au cours du dernier mois et que 23% cialis vente libre et 11% en ont eu au moins dix. Dans ce cas, un supplément de testostérone peut être recommandé afin d’augmenter l'intérêt pour les activités sexuelles ainsi que les érections.

I have found more success with shorter, spaced out review sessions then i have with a lengthy cram right before exam day. The priority at this late stage online essay writing services is that you enter the examination hall well-rested, well-fed and with an appropriate level of stress. Veritas vos liberabit / the truth will set you free bibliography help type: Minimum 550; 600 for top universities paper based (see computer equivalencies) other english tests, like the “cambridge proficiency”, are not accepted.