Mając na uwadze trwający stan epidemii COVID-19, który nie pozwala na rzetelne i bezpieczne przeprowadzenie zbliżających się wyborów do organów Samorządu, Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Jacek Łukaszewicz zwrócił się w piśmie z dnia 10 listopada 2020 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy z prośbą o nowelizację ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, w której znajdą się zapisy umożliwiające przedłużenie kadencji organów Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz organów okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych.

Z przyjemnością informujemy, że Lubuska Izba Lekarsko – Weterynaryjna kontynuuje program ubezpieczeniowy w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz następstw nieszczęśliwych wypadków.

Członkowie Izby nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z ubezpieczeniem. Składka ubezpieczeniowa jest pokrywana przez Izbę w ramach opłaconych składek członkowskich.

Od 16 listopada 2020 r. wszyscy członkowie Lubuskie Izby Lekarsko – Weterynaryjnej, którzy regularnie opłacają składkę są objęci ubezpieczeniem OC z tytułu wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz NNW.

Więcej informacji w zakładce DLA LEKARZA WET

Przypominamy!

Lekarzom, którzy poszerzali swoją wiedzę przypominamy o możliwości uzyskania Dyplomu ustawicznego kształcenia.