×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 719.

Krajowa Rada Lekarsko - Weterynaryjna ogłasza konkurs na film pt. „Lekarz Weterynarii w obiektywie”

Na podstawie uchwały nr 30/2018/VII Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dn. 19.09.2018 został ogłoszony

 

konkurs na film pt. „Lekarz Weterynarii w obiektywie”

 

Szczegóły konkursu zawarte są w załączniku do uchwały:

1 Załącznik do uchwały KRL-W Nr 30/2018/VII z dnia 19 września 2018 r.

Regulamin konkursu na film krótkometrażowy pt. „Lekarz Weterynarii w obiektywie”

 

§ 1

1. Organizatorem konkursu jest Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna – al. Przyjaciół 1 lok. 2; 00–565 Warszawa.

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 1 października 2019 r.

§ 2

1. Celem konkursu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku zawodu lekarza weterynarii w Polsce oraz uczczenie rocznicy powstania służby weterynaryjnej w Polsce.

2. Przedmiotem konkursu jest nakręcenie filmu pt. „Lekarz Weterynarii w obiektywie”.

§ 3

1. Do udziału w konkursie uprawnieni są wyłącznie lekarze weterynarii będący członkami samorządu lekarzy weterynarii.

2. Każdy z uczestników może zgłosić tylko jeden film.

3. Uczestnik obowiązany jest być autorem zgłaszanego filmu.

4. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

§ 4

1. Praca konkursowa powinna mieć formę filmu o dowolnej długości i dowolnym formacie umożliwiającym umieszczenie go w ogólnodostępnym serwisie do publikacji filmów video – Youtube o treści zgodnej z Kodeksem Etyki Lekarza Weterynarii i nie obrażającej niczyich uczuć.

2. Praca konkursowa nie może mieć charakteru reklamowego, nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać zachowań zabronionych przez prawo, niecenzuralnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej oraz muszą pozostawać w zgodzie z postanowieniami Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii.

3. Zgłoszenie pracy konkursowej następuje poprzez przekazanie do biura Organizatora filmu na nośniku fizycznym (płyta CD lub DVD, pendrive) lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości zawierającej link umożliwiający pobranie pliku na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Zgłoszenie o którym mowa w ust. 3 powinno zawierać dane osobowe autora, w tym w szczególności imię, nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu, adres z kodem pocztowym, adres e-mail, numer telefonu.

5. Wysyłając zgłoszenie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu, mając prawo wglądu do nich i do ich poprawiania. Nadesłane na konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z konkursem.

6. Wysyłając zgłoszenie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności na zamieszczenie na kanale Youtube prowadzonym przez Organizatora zgłoszonej pracy. Ponadto uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych i informacji o otrzymanej nagrodzie na stronie Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników konkursu.

7. Nieprzekraczalnym terminem wpłynięcia pracy do Organizatora jest 15 maja 2019 r.  Spośród zgłoszonych prac, po przeprowadzeniu selekcji przez Komisję do spraw Polityki Medialnej, wybrane zostaną filmy biorące udział w konkursie. Wybrane zgodnie ze zdaniem poprzedzającym filmy zostaną zamieszczone na kanale Youtube prowadzonym przez Organizatora na okres od 15 czerwca 2019 r. do 30 września 2019 r. włącznie.

§ 5

1. Organizator przyzna nagrodę pieniężną w dwóch kategoriach:

1) Najpopularniejszy film – zwycięzcą zostanie autor filmu który zdobył największa liczbę polubień w czasie zamieszczenia filmu na kanale Youtube prowadzonym przez Organizatora – nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych);

2) Film najlepiej promujący zawód lekarza weterynarii, o największych walorach edukacyjnych i wizerunkowych – zwycięzca zostanie wybrany przez Komisję do spraw Polityki Medialnej – nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

2. Zwycięzca w każdej z kategorii zostanie wyłoniony spośród autorów prac konkursowych biorących udział w konkursie zgodnie z § 4 ust. 8.

3. Konkurs trwa od 19 września 2018 r. do 30 września 2019 r.

4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora do dnia 11 października 2019 r.

§6

1. Uczestnik konkursu, poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują mu wyłączne  i nieograniczone prawa autorskie do zgłoszonego filmu oraz że osoby występujące lub uwidocznione na filmie, w tym uczestnik, wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku w sposób określony w Regulaminie.

2. Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z filmów zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie filmów na stronie internetowej Organizatora oraz inne przypadki publicznego udostępniania.

3. Uczestnik upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania z nadesłanych filmów polegającego na ich publikowaniu lub rozpowszechnianiu w sposób nieograniczony czasowo.

4. Uczestnik konkursu zapewnia, że osoby występujące w filmie, a także ewentualni współtwórcy nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia za korzystanie z filmów zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania.

5. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem z filmów, uczestnik pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.

6. W przypadku przyznania nagrody o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lub 2 jej wypłata nastąpi po uprzednim złożeniu przez Uczestnika konkursu uhonorowanego nagrodą pisemnych:

1) oświadczenia, że osoby występujące w filmie wyrażają zgodę na opublikowanie i publiczną prezentację ich wizerunku;

2) oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich do filmu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie;

3) zgody na przetwarzanie danych osobowych.

§ 7

1. Uczestnik przystępując do konkursu udziela, w przypadku przyznania nagrody w jednej z dwóch kategorii o których mowa w § 5 ust. 1, nieodwołalnej zgody na wykorzystanie, w tym modyfikowanie i rozpowszechnianie, filmu zgłoszonego do konkursu w całości lub w części w audycjach telewizyjnych, materiałach reklamowych i promocyjnych oraz w internecie w dowolnych formach przekazu dotyczących serialu, jak również na polach eksploatacji wymienionych poniżej. Udostępniający oświadcza jednocześnie, że wykorzystanie filmu w powyższym zakresie nie narusza żadnych praw autorskich i praw pokrewnych osób trzecich.

2. Przeniesienie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie dotyczy – bez ograniczeń terytorialnych i czasowych – wszystkich pól eksploatacji audiowizualnej i pozaudiowizualnej, w tym w szczególności:

a) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,

b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,

c) wprowadzanie do obrotu,

d) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,

e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, monitorów, odbiorników telewizyjnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),

f) publiczne wykonanie,

g) publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.),

h) wystawianie,

i) wyświetlanie,

j) użyczanie i/lub najem,

k) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,

l) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii za pośrednictwem satelity m.in. przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp., nowo wynalezionych, nieznanych lub niestosowanych w momencie podpisania Umowy pól eksploatacji reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, 5 sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,

m) modyfikowanie.

3. Przeniesienie praw autorskich następuje z chwilą otrzymania nagrody pieniężnej, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lub 2. Otrzymanie nagrody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wyczerpuje wszelkie roszczenia Uczestnika konkursu z tytułu przeniesienia praw autorskich do nagrodzonego filmu.

§ 8

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu w całości lub części bez podania przyczyn.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.