• Lilwet2
  • Lilwet3
  • Lilwet

Krajowa Rada Lekarsko - Weterynaryjna ogłasza konkurs na film pt. „Lekarz Weterynarii w obiektywie”

Na podstawie uchwały nr 30/2018/VII Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dn. 19.09.2018 został ogłoszony

 

konkurs na film pt. „Lekarz Weterynarii w obiektywie”

 

Szczegóły konkursu zawarte są w załączniku do uchwały:

1 Załącznik do uchwały KRL-W Nr 30/2018/VII z dnia 19 września 2018 r.

Regulamin konkursu na film krótkometrażowy pt. „Lekarz Weterynarii w obiektywie”

 

§ 1

1. Organizatorem konkursu jest Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna – al. Przyjaciół 1 lok. 2; 00–565 Warszawa.

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 1 października 2019 r.

§ 2

1. Celem konkursu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku zawodu lekarza weterynarii w Polsce oraz uczczenie rocznicy powstania służby weterynaryjnej w Polsce.

2. Przedmiotem konkursu jest nakręcenie filmu pt. „Lekarz Weterynarii w obiektywie”.

§ 3

1. Do udziału w konkursie uprawnieni są wyłącznie lekarze weterynarii będący członkami samorządu lekarzy weterynarii.

2. Każdy z uczestników może zgłosić tylko jeden film.

3. Uczestnik obowiązany jest być autorem zgłaszanego filmu.

4. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

§ 4

1. Praca konkursowa powinna mieć formę filmu o dowolnej długości i dowolnym formacie umożliwiającym umieszczenie go w ogólnodostępnym serwisie do publikacji filmów video – Youtube o treści zgodnej z Kodeksem Etyki Lekarza Weterynarii i nie obrażającej niczyich uczuć.

2. Praca konkursowa nie może mieć charakteru reklamowego, nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać zachowań zabronionych przez prawo, niecenzuralnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej oraz muszą pozostawać w zgodzie z postanowieniami Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii.

3. Zgłoszenie pracy konkursowej następuje poprzez przekazanie do biura Organizatora filmu na nośniku fizycznym (płyta CD lub DVD, pendrive) lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości zawierającej link umożliwiający pobranie pliku na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Zgłoszenie o którym mowa w ust. 3 powinno zawierać dane osobowe autora, w tym w szczególności imię, nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu, adres z kodem pocztowym, adres e-mail, numer telefonu.

5. Wysyłając zgłoszenie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu, mając prawo wglądu do nich i do ich poprawiania. Nadesłane na konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z konkursem.

6. Wysyłając zgłoszenie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności na zamieszczenie na kanale Youtube prowadzonym przez Organizatora zgłoszonej pracy. Ponadto uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych i informacji o otrzymanej nagrodzie na stronie Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników konkursu.

7. Nieprzekraczalnym terminem wpłynięcia pracy do Organizatora jest 15 maja 2019 r.  Spośród zgłoszonych prac, po przeprowadzeniu selekcji przez Komisję do spraw Polityki Medialnej, wybrane zostaną filmy biorące udział w konkursie. Wybrane zgodnie ze zdaniem poprzedzającym filmy zostaną zamieszczone na kanale Youtube prowadzonym przez Organizatora na okres od 15 czerwca 2019 r. do 30 września 2019 r. włącznie.

§ 5

1. Organizator przyzna nagrodę pieniężną w dwóch kategoriach:

1) Najpopularniejszy film – zwycięzcą zostanie autor filmu który zdobył największa liczbę polubień w czasie zamieszczenia filmu na kanale Youtube prowadzonym przez Organizatora – nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych);

2) Film najlepiej promujący zawód lekarza weterynarii, o największych walorach edukacyjnych i wizerunkowych – zwycięzca zostanie wybrany przez Komisję do spraw Polityki Medialnej – nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

2. Zwycięzca w każdej z kategorii zostanie wyłoniony spośród autorów prac konkursowych biorących udział w konkursie zgodnie z § 4 ust. 8.

3. Konkurs trwa od 19 września 2018 r. do 30 września 2019 r.

4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora do dnia 11 października 2019 r.

§6

1. Uczestnik konkursu, poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują mu wyłączne  i nieograniczone prawa autorskie do zgłoszonego filmu oraz że osoby występujące lub uwidocznione na filmie, w tym uczestnik, wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku w sposób określony w Regulaminie.

2. Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z filmów zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie filmów na stronie internetowej Organizatora oraz inne przypadki publicznego udostępniania.

3. Uczestnik upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania z nadesłanych filmów polegającego na ich publikowaniu lub rozpowszechnianiu w sposób nieograniczony czasowo.

4. Uczestnik konkursu zapewnia, że osoby występujące w filmie, a także ewentualni współtwórcy nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia za korzystanie z filmów zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania.

5. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem z filmów, uczestnik pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.

6. W przypadku przyznania nagrody o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lub 2 jej wypłata nastąpi po uprzednim złożeniu przez Uczestnika konkursu uhonorowanego nagrodą pisemnych:

1) oświadczenia, że osoby występujące w filmie wyrażają zgodę na opublikowanie i publiczną prezentację ich wizerunku;

2) oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich do filmu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie;

3) zgody na przetwarzanie danych osobowych.

§ 7

1. Uczestnik przystępując do konkursu udziela, w przypadku przyznania nagrody w jednej z dwóch kategorii o których mowa w § 5 ust. 1, nieodwołalnej zgody na wykorzystanie, w tym modyfikowanie i rozpowszechnianie, filmu zgłoszonego do konkursu w całości lub w części w audycjach telewizyjnych, materiałach reklamowych i promocyjnych oraz w internecie w dowolnych formach przekazu dotyczących serialu, jak również na polach eksploatacji wymienionych poniżej. Udostępniający oświadcza jednocześnie, że wykorzystanie filmu w powyższym zakresie nie narusza żadnych praw autorskich i praw pokrewnych osób trzecich.

2. Przeniesienie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie dotyczy – bez ograniczeń terytorialnych i czasowych – wszystkich pól eksploatacji audiowizualnej i pozaudiowizualnej, w tym w szczególności:

a) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,

b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,

c) wprowadzanie do obrotu,

d) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,

e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, monitorów, odbiorników telewizyjnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),

f) publiczne wykonanie,

g) publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.),

h) wystawianie,

i) wyświetlanie,

j) użyczanie i/lub najem,

k) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,

l) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii za pośrednictwem satelity m.in. przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp., nowo wynalezionych, nieznanych lub niestosowanych w momencie podpisania Umowy pól eksploatacji reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, 5 sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,

m) modyfikowanie.

3. Przeniesienie praw autorskich następuje z chwilą otrzymania nagrody pieniężnej, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lub 2. Otrzymanie nagrody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wyczerpuje wszelkie roszczenia Uczestnika konkursu z tytułu przeniesienia praw autorskich do nagrodzonego filmu.

§ 8

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu w całości lub części bez podania przyczyn.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Per fortuna sono riuscito a trovare un metodo che mi ha rimesso in gioco Tutti gli Generic Propecia FarmaciaNo1 - Comprare Online uomini possono imparare a far durare molto di più la loro erezione e avere un Comprare Kamagra On Line maggiore controllo fisico esercitando i muscoli pubo-coccigei. Ma soprattutto, dirgli Venta Finpecia che cosa ti piace e che cosa si aspetta in cambio. Non è così infrequente che le viagra generico dove comprare donne provino dolore durante il sesso. La pausa maschile tra un orgasmo e l'erezione successiva.

Esisterà un uomo che si sentirà attratto dal mio corpo? Un peso eccessivo può provocare un restringimento delle viagra basso prezzo arterie e difficoltà di flusso sanguigno, soprattutto verso gli organi sessuali. Nel momento in cui si accetta di farlo, propecia generico on line bisogna avere ben presente la cosa. In effetti bisogna subito distinguere eccitazione da desiderio. La respirazione sarà kamagra jelly acquisto senza ricetta spesso bloccata per forzare l'eccitazione. A differenza dell'herpes genitale, questo tipo particolare di verruche può acquistare kamagra on line essere curato in maniera definitiva ma richiede attenzioni maggiori. violenza) e/o che coinvolga una persona incapace o a sua insaputa.

Can Can è un prodotto che può consentire di incrementare la libido femminile agendo localmente per conseguire una più intensa sensibilità vaginale e kamagra farmacia precio clitoridea. Succede anche di conoscere un uomo carino e gentile, appuntamento galante, tutto sembra perfetto ma arrivati alla conclusione della serata, quello http://pillolegroup.it/levitra.html che appare come l’incontro della vita, si rivela un totale disastro perché lui si rivela una frana a letto! se non ci poniamo in maniera giudicante, ma serena acquistare cialis generico in farmacia e disponibile al dialogo rispetto alla sessualità, i nostri bambini cresceranno consapevoli di poter venire da noi a chiedere consiglio o a sciogliere dubbi kamagra vendita on line relativi al proprio corpo e alla propria sessualità. Tutti sanno che fare sesso è un antistress naturale, grazie alle endorfine rilasciate dal cervello durante il rapporto.

Il disturbo dell'erezione fenomenologicamente si evidenza come una persistente o ricorrente impossibilità di raggiungere, o di levitra generico 20 mg mantenere, un'erezione adeguata fino al completamento dell'attività sessuale. Come abbiamo visto, la sessualità non è solo sesso e farmacie online priligy desiderio, implica anche seduzione, carezze, complicità e intimità. Inoltre, durante le mestruazioni è opportuno utilizzare comprare cialis con postepay detergenti acidi, con ph pari a 4.0, cambiando spesso l'assorbente. Questa particolare fenomeno, è colloquialmente noto come erezione viagra prezzo “legno mattina”, anche se per le erezioni che avvengono in qualsiasi altro momento della giornata, devono ancora essere trovati termini così stravaganti.

visage, cou, épaule…) que continue à vibrer le Moi et où les sensations demeurent intactes. Le premier fut commercialisé sous le nom de Muse en 3 dosages (250, 500 et cialis pour homme 1000 microg). En troisième année, les étudiants choisissent entre deux voies: Enfin, c'est prouvé, fumer a une incidence sur la quantité, la qualité et la vitalité des kamagra paypal spermatozoïdes. Cette neutralité provient du modèle de référence adopté par le manuel psychiatrique pour jauger le degré de perturbation présenté par certains levitra generique montreal individus. On a pu ainsi estimer que 86% des hommes et 64% des femmes de 50 ? 69 ans cette tranche d'?ge ont eu au moins un rapport sexuel au cours du dernier mois et que 23% cialis vente libre et 11% en ont eu au moins dix. Dans ce cas, un supplément de testostérone peut être recommandé afin d’augmenter l'intérêt pour les activités sexuelles ainsi que les érections.

I have found more success with shorter, spaced out review sessions then i have with a lengthy cram right before exam day. The priority at this late stage online essay writing services is that you enter the examination hall well-rested, well-fed and with an appropriate level of stress. Veritas vos liberabit / the truth will set you free bibliography help type: Minimum 550; 600 for top universities paper based (see computer equivalencies) other english tests, like the “cambridge proficiency”, are not accepted.